logo CoevordenBurgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden schrijven dit jaar de Kaderbrief als voorbereiding op de Begroting. Burgemeester en Wethouders schrijven aan de gemeenteraad: "In deze kaderbrief gaven wij een terugblik op de eerste helft van het bestuursprogramma, actualiseerden wij het meerjarenperspectief en formuleerden wij de (financiële) uitgangspunten voor de tweede helft van het bestuursprogramma. Op basis van deze uitgangspunten en op basis van ontwikkelingen die zich in de tussentijd voordoen, gaan wij de komende maanden de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 samenstellen". (Lees hier de Kaderbrief 2017 van B&W Coevorden)

Het PAC heeft gereageerd op de Kaderbrief. Haar volledige reactie kunt U hier lezen:

Voorzitter, toehoorders thuis en op de tribune, leden van het college en de raad,

Het doel van uw kaderbrief 2017 is:
1. om een actueel beeld te schetsen van de voortgang van het bestuursprogramma middels een tussentijdse terugblik op de afgelopen twee jaar,
2. En om daarnaast de te verwachten financiële effecten van uw beleid voor het nieuwe begrotingsjaar te schetsen. Uiteindelijk zal daarover door de raad tijdens de begrotingsbehandeling in november besluitvorming plaats vinden.
Voordat ik op beide doelen in ga nog een opmerking vooraf.
Op bladzijde 1 van uw kaderbrief vraagt u, gegeven dat dit de eerste kaderbrief is, of deze voldoet aan ieders verwachtingen en welke verbeteringen eventueel gewenst zijn.
Daar maken we graag gebruik van omdat uw huidige opzet wel erg beknopt/beperkt is. Wat het PAC betreft adviseren wij u om in de volgende kaderbrief de 6 programma’s die u heeft benoemd in uw bestuursprogramma terug te laten komen. Per programma heeft u namelijk doelstellingen en indicatoren benoemd die, bij een tussentijdse terugblik, prima gebruikt kunnen worden om een compleet inzicht te geven in de stand van zaken.
Het wordt dan een kwestie van wel of niet afvinken en daar waar doelen niet behaald zijn kunt u een korte toelichting geven. Voordeel van deze werkwijze is dat alle doelstellingen aan de orde komen en niet zoals nu een zeer beperkt aantal onderwerpen waarbij het project “Vierkant voor Werk” wel erg uitvoerig behandeld wordt. Vorderingen zijn op deze wijze ook de komende jaren makkelijk te volgen.
Graag een reactie van het college m.b.t. ons advies.

Met betrekking tot de keuze die het college heeft gemaakt om verbindend te willen besturen geeft u aan dat dit nog steeds een zoektocht is. Zeker voor wat betreft wat nu precies verstaan moet worden onder gebiedsgericht werken. Randvoorwaarden moeten nog ingevuld worden, het leveren van maatwerk en/of differentiatie moet verder doordacht worden en welke rol dorpsvisies en de invulling van het stimuleringsfonds kunnen hebben. Het college stelt er aan te hechten dat dit gezamenlijke leer- en ontwikkelproces met de betrokken verenigingen verder voort gezet wordt. Het PAC onderschrijft dit van harte en zal evenals in de afgelopen jaren ook de komende jaren dit proces ondersteunen zowel als raadsfractie alleen als in samenwerking met de andere partijen in de raad.

De raad heeft in de afgelopen 2 jaar haar eigen verantwoordelijkheid genomen om te komen tot het verbeteren van de relatie tussen gemeentebestuur en inwoners. Het PAC bedankt de andere partijen in de raad voor deze samenwerking.

Deze samenwerking heeft in de afgelopen periode tot het volgende geleid:

-De positie van insprekers tijdens commissievergaderingen is verbeterd: insprekers zijn meesprekers geworden;
-Het inwonersvoorstel is ingevoerd;
-De pilots met als doel om te komen tot een andere manier van beleidsontwikkeling zijn gestart en worden gevolgd;
-Betrokkenheid en ondersteuning bij de organisatie van de politieke jongerendag en in het verlengde daarvan bij de start van de jongerenraad;
-In september wordt voor de raad een themabijeenkomst georganiseerd over hoe de G1000 in Coevorden wordt georganiseerd;
en in september zal ook een avond worden georganiseerd met als onderwerp: hoe om te gaan met wijk- en dorpsvisies?

In de kaderbrief wordt aangegeven dat verbindend besturen voor het college ook betekent dat vaker en eerder het gesprek met betrokkenen en
belanghebbenden aangegaan wordt om zo beter een beeld te vormen van welke oplossingen voor maatschappelijke kwesties het meest passend zijn. Wij constateren dat dit zeker niet altijd aan de orde is geweest. Plannen om te bezuinigingen op de sport en bibliotheken bijvoorbeeld zijn in eerste instantie niet in overleg tot stand gekomen. Ze werden als een dictaat gepresenteerd. Daarna pas mochten betrokken organisaties meedenken over de invulling van de bezuinigingen. Verkeerde volgorde dus. En heel anders dan de werkwijze die gevolgd wordt bij de tot standkoming van het minimabeleid. Deze werkwijze is gestart met het in gesprek gaan met alle betrokkenen en zal uiteindelijk leiden tot beleid dat een breed maatschappelijk draagvlak heeft.

Verbindend besturen heeft alles te maken met een open communicatie en vertrouwen. Gelet op de uitkomsten in de burgerpeiling “Waar staat je gemeente 2015” is er nog veel werk te doen. Uit de peiling blijkt namelijk dat het vertrouwen in het bestuur van de gemeente flink gedaald is. Als een van de redenen wordt door het college aangegeven dat dit mede veroorzaakt kan zijn door de discussie rondom de komst van een AZC in Oosterhesselen. Wanneer je echter de beantwoording van de open vragen leest die in de peiling gegeven zijn, is onze conclusie dat de oorzaak van de daling in het vertrouwen veel breder ligt dan door het college wordt aangegeven. Kan het college onze conclusie onderschrijven?

Met betrekking tot het stimuleringsfonds het volgende:

De komende twee jaar kunnen verenigingen van plaatselijk belang en andere organisaties weer een beroep doen op het stimuleringsfonds. Uw inzet om via het stimuleringsfonds dit jaar vernieuwende vormen in de relatie tussen de formele lokale democratie en burgerinitiatieven ruim de kans te geven ondersteunen wij. Echter daarvoor is meer nodig dan alleen het beschikbaar stellen van geld.
Zeker in een periode dat verenigingen/organisaties geconfronteerd worden met bezuinigingen wordt het stimuleringsfonds eerder gezien als een manier om een deel van de bezuinigingen terug te draaien dan een manier om de lokale democratie te vernieuwen. Tijdens de info. bijeenkomsten werd dit ook een aantal keren door deelnemers naar voren gebracht. Gelet op uw doelstelling met het stimuleringsfond is het dus van groot belang dat u hierover met de verenigingen/organisaties het gesprek aangaat. Neem hiervoor dit jaar de tijd en breng nog geen verandering aan in het aanvragen van gelden uit het fonds. Het geeft ook ruimte om dit jaar met een aantal verenigingen van Plaatselijk Belang te onderzoeken of er in 2017 proefprojecten gestart kunnen worden met dorpsbudgetten. Het PAC vindt dat hiervoor de door de provincie beschikbare gelden i.k.v. “Vitaal platteland” beschikbaar gesteld moeten worden. Zo worden de gelden gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn namelijk het versterken van de positie van dorpen en kleine kernen. Graag een reactie van het college.

Voor wat betreft de regionale samenwerking verwacht het college dat de regionale dimensie ook in de tweede helft van deze bestuursperiode van groot belang zal blijven en mogelijk nog aan betekenis zal winnen. Het PAC onderkent de noodzaak om deel te nemen aan diverse samenwerkingsverbanden o.a. in BOCE verband. Door samenwerking mag echter de positie van de raad, als directe vertegenwoordiger van de inwoners, niet verzwakt worden. We gaan er vanuit dat de komende jaren de werkgroep “Grip op ……” nauw betrokken blijft bij dit proces.

Met betrekking tot de groei van economische activiteiten en werkgelegenheid besteed u, terecht, veel aandacht aan het project “Vierkant voor werk”. Het programma heeft als doel de komende jaren, in samenwerking met de gemeenten Hardenberg, Emmen en Hoogeveen, een directe werkgelegenheidsimpuls van 400 extra arbeidsplaatsen te realiseren. In de tweede helft van deze bestuursperiode gaat u zich, samen met de partners, vol inzetten op een succesvolle implementatie van dit programma. Het draagvlak daarvoor bij de betrokken partijen, zeker bij de betrokken overheden, lijkt hiervoor aanwezig. Graag een toelichting op het woordje “lijkt”, twijfelt u nog over de inzet van bepaalde andere partijen? Hoe en door wie worden we als raad op de hoogte gehouden over de voortgang van het project?

Het college stelt dat het leerlingenaantal op de meeste basisscholen in onze gemeente terugloopt. Steeds meer scholen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Als gemeentelijke overheid wordt een rol gezien om samenwerking tussen scholen te versterken en in de eerste plaats ouders en dorps- en wijkverenigingen te steunen in hun doel om onderwijs zo dichtbij en bereikbaar mogelijk te houden. Een goed streven, we zijn echter wel benieuwd hoe het college deze rol oppakt. Wat betekent dit concreet?

De overheveling van taken van rijksoverheid naar gemeenten (de 3 decentralisaties) heeft ook voor onze gemeente veel gevolgen gehad. Er is veel energie gaan zitten in het garant stellen van de continuïteit van zorg en ondersteuning waar inwoners recht op hebben. Als raad zijn we goed geïnformeerd. We kunnen constateren dat de periode van transitie (het overhevelen van geld) afgesloten kan worden en er een goede basis aanwezig is om de periode van transformatie (het daadwerkelijk anders organiseren van de noodzakelijke zorg en ondersteuning) in te gaan.
Het college stelt dat de oorspronkelijke ingeschatte formatie ontoereikend is voor het adequaat uitvoeren van het takenpakket. Als gevolg hiervan is
structurele formatie-uitbreiding nodig. De verwachting is dat deze uitbreiding kan plaatsvinden binnen het totale budget dat voor het sociaal domein beschikbaar is gesteld, zonder dat hierdoor de materiële voorzieningen en ondersteuning van inwoners met een hulpvraag in het gedrang komt. Graag hierop een toelichting.
in relatie met de mogelijke nieuwe bezuinigingsronde waarmee uitvoerende organisaties geconfronteerd gaan worden.

Het PAC vraagt in het bijzonder blijvende aandacht voor de positie van mantelzorgers als gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Uit informatie van het MWC, waar ruim 400 mantelzorgers in beeld zijn (hiervan zijn er ruim 40 jonge mantelzorgers), blijkt dat vooral bij mantelzorgers met een dementerende partner de druk toeneemt. Dit signaal wordt goed opgepakt door de gemeente en afstemming met andere (zorg)partijen verloopt steeds beter. Hierbij het verzoek om na de zomervakantie een bijeenkomst te organiseren rond het thema vergrijzing, effecten hiervan op de mate van zelfstandigheid, dementie en mantelzorg. Graag een reactie van het college.

In de laatste commissievergadering is uitvoerig gesproken over de toekomst van de EMCO en de keuze voor het centrummodel i.k.v. de verdere uitvoering van de Participatiewet. Omdat hierbij ook het beschutwerken in relatie met arbeidsmatige dagbesteding nog ingevuld moet worden zijn we blij met de toezegging van de wethouder dat we op korte termijn hierover verder geïnformeerd worden en dat voor 1 januari 2017 een en ander afgehandeld kan worden.

De financiën

Voor de komende jaren blijft de financiële positie van de gemeente zorgelijk en kwetsbaar. Het meerjarenperspectief laat voor de opeenvolgende jaren 2018, 2019 en 2020 een negatief saldo zien.
Het college constateert dat gerealiseerde jaarrekeningresultaten een incidenteel karakter hebben, het zwaarste deel van te realiseren bezuinigingen nog moet komen, er nog altijd sprake is van aanmerkelijke risico’s met betrekking tot de grondexploitaties en neemt de korting op de integratie-uitkering voor de nieuwe taken in het sociaal domein de komende jaren toe. De uitkering uit het gemeentefonds is grillig en niet op gemeentelijk niveau direct beïnvloedbaar. Kortom: het herstel is broos en geeft volgens het college geen ruimte om eerder afgesproken bezuinigingen te verminderen.

Aan de andere kant in de afgelopen twee jaar heeft de gemeente geen aanspraak gedaan op het risicobudget van € 1.0 miljoen waardoor deze terugvloeide in de algemene reserve.
Het PAC vindt, evenals de VVD al eerder aangaf, dat er gekeken dient te worden naar de hoogte van de algemene reserve. In 2019, is de prognose, loopt deze op tot bijna € 17.miljoen. Tot hoe hoog moet deze reserve oplopen? En ten kostte waarvan gaat dat dan? We zullen hier bij de programmabegroting 2017 op terug komen.

U geeft in uw kaderbrief aan dat m.b.t. de begroting 2017 er nog veel onzeker o.a. doordat de uitkering uit gemeentefonds grillig is en niet op gemeentelijk niveau direct beïnvloedbaar.
Wat de komende ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld Vierkant voor Werk, de bibliotheek en de sport betreft zijn concrete financiële gevolgen nog niet in beeld. Uiteindelijk zal ook dit nog gevolgen voor de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 t/m 2020 (kunnen) hebben.
Gelet op bovenstaande wachten wij de voorstellen van het college af bij de behandeling van de programmabegroting 2017 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming.
Het PAC wenst iedereen de komende periode een hele prettige vakantie toe en het bestuur van G1000 Coevorden veel sterkte met de voorbereiding van de eerste G1000 bijeenkomst in Drenthe. 


Voor meer informatie:
Herman Scholte, fractievoorzitter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 0524-513598 

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn