Dinsdag 8 november 2016 staan de Algemene Beschouwingen van de Gemeente Coevorden op de agenda van de Gemeenteraad. Vanaf 15.30 uur worden er beraadslagingen gehouden over de voorstellen van Burgemeester en Wethouders inzake de Begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. Ook het PAC reageert op de voorgestelde begroting. Het PAC heeft hiervoor haar algemene beschouwingen geschreven en zal wijzigingsvoorstellen doen op de begroting door middel van het indienen van een motie. 

 

pac alg beschouwingenAlgemene Beschouwingen 2017: (Als PDF-document klik hier)

Weer een jaar voorbij. Een jaar waarin we opnieuw een stijgende lijn zien in onze gemeentelijke financiën.  Langzaamaan beginnen de zware bezuinigingen vruchten af te werpen en beginnen we er als gemeente weer financieel bovenop te komen. Een positieve ontwikkeling en een compliment aan alle verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers is wat dat betreft op zijn plaats.

Dat neemt echter niet weg dat er we ook kritisch moeten blijven. Niet te veel in de juichmodus. Kritisch blijven kijken naar de feiten. Pakken de bezuinigingen uit zoals we hadden verwacht? Moeten we eventueel bijsturen of klakkeloos door bezuinigen.

Gelukkig zien we dat het College zich met deze vragen ook bezighoudt en inziet dat sommige bezuinigingen te scherp zijn ingezet.

Groenonderhoud

Want zorgen hebben we met name over het groenonderhoud. De aanblik van het groen in de dorpen en wijken laat nogal te wensen over en geeft een verwilderde en soms verwaarloosde indruk. Een punt dat telkens terugkomt bij de dorpen en wijkenrondes. Een slechte zaak voor een gemeente die het moet hebben van het toerisme. Maar het verwilderen van bermen en bosschages kan ook leiden tot onveilige situaties. We zijn dan ook blij dat bezuinigingen op dit vlak minder scherp worden ingezet en verzoek het college daar ook in de komende tijd op te blijven toezien.

Tevens lijkt het ons goed om met name op het gebied van groenonderhoud constructief te gaan overleggen met de belangenverenigingen binnen de dorpen en wijken. Wat kunnen zij zelf en zijn zij bereid om het groenonderhoud, of een deel ervan op zich te nemen en in eigen beheer te doen. Goed om dan ook na te gaan in hoeverre gemeentelijke budgetten voor groenonderhoud, over te hevelen zijn naar de dorpen en wijken. We vragen dan ook aan het college of zij daartoe bereid zijn.

Lokale democratie/stimuleringsfonds/G1000

Een positieve ontwikkeling zien we terugkomen op het gebied van lokale democratie. Steeds meer dorpen en wijken komen met goed onderbouwde visies. Visies waarin zij aangeven hoe zij hun leefomgeving zien en wat zij belangrijk vinden voor hun dorp of wijk en haar inwoners. Ze zijn bereid het heft in eigen hand te nemen. Initiatieven daartoe zien we al ontstaan. Maar vaak ontbreken de middelen om initiatieven verder uit te werken of op te zetten.

We zien ook dit jaar een groot aantal inzendingen voor het stimuleringsfonds. Het is goed te zien dat inwoners ideeën hebben en dit tot uitvoer willen laten komen. De opzet van het stimuleringsfonds is wat aangepast door er een onderdeel aan toe te voegen waarbij geld wordt toegekend aan structurele projecten. We zien dit eigenlijk als verkapte subsidie. Nu zijn wij geen tegenstander van subsidie maar door de bezuinigingen zijn vele subsidies gestopt en door deze constructie lijken ze nu via een achterdeur weer terug te komen. Graag een toelichting van het college hierop.

Wij zijn van mening dat er een stap moet worden genomen om daadwerkelijk zeggenschap over geld bij dorpen of wijken neer te leggen met achteraf een verantwoording.

Dus los van het antwoord stelt het PAC voor dat er in 2017 een pilot wordt gestart waarbij twee dorpen een bedrag beschikbaar krijgen om hun visie tot uitvoering te brengen. Hiertoe dienen we een motie in die ik aan het einde van mijn verhaal zal voorlezen. We zetten daarvoor de 50.000 euro van “Vitaal Platteland” in.

Op initiatief van een aantal enthousiaste inwoners werd er eind oktober de G1000 georganiseerd/. Hiervoor werden een groot aantal inwoners ad random uitgenodigd om aan deel te nemen. Een hele dag brainstormen over wat zij belangrijk vinden voor hun gemeente en leefomgeving. 140 mensen hebben hieraan meegedaan en het heeft tot 15 goede ideeën geleid. Ideeën die nu verder zullen worden uitgewerkt.

Een mooi initiatief is ook de Jongerenraad Coevorden. 20 jongeren die zich interesseren in de politiek en vanuit hun oogpunten invloed willen uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming.

Als PAC juichen we dit soort initiatieven toe en we zijn blij dat deze stroming ontstaat. Burgers die samen het heft in handen nemen om hun leefomgeving voor zichzelf en anderen in positieve zin te veranderen. Dat is waar verbinding ontstaat.

Maar ook als raad hebben we stappen gemaakt. Te denken valt aan het versterken van de positie van insprekers tijdens commissievergaderingen, het inwonersvoorstel en het volgen van de pilot minimabeleid. Wat betreft deze pilot kunnen wij nu al constateren dat de gehanteerd werkwijze om te komen tot nieuw beleid succesvol is verlopen. Compliment voor de verantwoordelijke projectleider en verantwoordelijke wethouder.

Detailhandel structuurvisie/Retailagenda Drenthe

Een positieve ontwikkeling is dat de gesprekken met het Centrummanagement weer zijn opgestart en dat men hard, in gezamenlijkheid werkt aan een detailhandel structuurvisie. De provincie heeft zeer recentelijke de Retail agenda Drenthe 2016-2019 opgesteld en aangeboden.

We vragen het college in hoeverre de genoemde afspraken en analyses in deze Retail agenda ook worden doorvertaald in de detailhandel structuurvisie Coevorden. De provincie adviseert een stevige regie te voeren over het ruimtelijk-economische detailhandel beleid waarbij zij een belangrijke rol op zich neemt in het functioneren van de winkelvastgoedmarkt, het terugdringen van overaanbod en het voorkomen van leegstand.

Wij willen graag kort en bondig van de wethouder horen in hoeverre en op welke wijze de provincie eerdergenoemde zaken gaat vormgeven, of hierover al afspraken bestaan en of hierbij ook samenwerkingspartners zijn betrokken.

De Retail agenda geeft tevens aan dat toerisme, recreatie en detailhandel niet op zichzelf staan binnen een kern. Het maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan voorzieningen. Dit is met name voor onze gemeente van groot belang. Toerisme is voor Coevorden belangrijk en alleen met een goede mix aan voorzieningen maken we onze dorpen en stad aantrekkelijk voor de toerist. Dat maakt dat hij hiernaartoe komt maar ook nog eens terugkomt.

Is het College dit met ons eens en zullen zij dit meenemen in de detailhandel structuurvisie zoals deze wordt opgesteld.

Sociaal Domein

Een compliment willen we geven voor het verloop van de transitie Sociaal domein. De gehele operatie is zonder al te veel ups en downs verlopen en dat is te prijzen. Zeker gezien de enorme opgave die er lag. Het is een mooi voorbeeld hoe beleid door omdenken tot stand kan komen.

Bedanken willen we ook voor de wijze waarop de raad telkens is geïnformeerd. Het heeft ons een duidelijk beeld gegeven over waar we stonden, welke stappen er nog moesten worden gemaakt en waar de knelpunten lagen. Nogmaals complimenten. We zien de voortgang van transitie naar transformatie dan ook met vertrouwen tegemoet.

Belangrijk aandachtspunt is wel de verdere invoering van de participatiewet, en in het bijzonder het organiseren van beschut werk. Niet alleen focus op grote aanbieders maar ook de kleine in het proces meenemen.

AZC

Wat het AZC Oosterhesselen betreft is er nu gelukkig meer duidelijkheid. Hoewel we nog steeds de uiteindelijke beslissing van de staatssecretaris moeten afwachten. Maar alles wijst erop dat het niet doorgaat. In onze ogen verdient het hele proces geen schoonheidsprijs. Er waren veel onduidelijkheden die leidden tot onbegrip en onrust onder de direct aanwonenden in Oosterhesselen. Het was zeker niet het beste voorbeeld van verbindend besturen. Op ons verzoek, het bestuurlijke proces te evalueren heeft de wethouder positief gereageerd. Laten we vooral leren van de uitkomsten.

Waar wij benieuwd naar zijn is welke gevolgen het niet doorgaan van het AZC heeft voor de onlangs afgegeven omgevingsvergunning. Wat gaat hiermee gebeuren. Graag een antwoord daarop van de wethouder.

Vierkant voor werk

Vorig jaar gaven we al aan positief te staan ten opzichte van het plan Vierkant voor Werk. De plannen worden steeds meer duidelijk en dat maakt dat we ook kritisch zijn. Gaat het de boost geven voor onze regio en de banen opleveren die we nodig achten. En worden dit banen voor diegenen die het nodig hebben in deze omgeving. Leggen we de focus niet te veel op de Hightechbedrijven, innovatie en de kansen voor hoger opgeleiden. Als we kijken naar de beroepsbevolking in deze regio dan heeft bijna ¾ van de beroepsbevolking een lbo/mbo-niveau.

Is de wethouder het eens met onze stelling dat we dan banen creëren voor mensen die van buiten de regio moeten komen?

Daarnaast loopt het project in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Als je echter kijkt naar goede aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven dan heeft dit een veel langere periode nodig. Ook is er veel meer nodig dan alleen banen. Er zal ook moeten worden gewerkt aan een gunstig en vooral aantrekkelijk vestigings- en voorzieningen klimaat voor mensen die zich hier willen vestigen. Zaken die we niet uit het oog moeten verliezen.

Het college vraagt ons om 2 miljoen in een bestemmingsreserve te stoppen voor Vierkant voor werk. Wij vragen ons serieus af of dit voldoende is! Als ik de wethouder vorige week hoor zeggen dat we 4 ton per jaar begroot hebben voor de komende 5 jaar maar dat kosten ook per jaar kunnen verschuiven dan geeft ons dat een wat unheimisch gevoel. Wat doen we dan als er na 3 jaar blijkt dat we onze reserve al hebben opgesoupeerd? Natuurlijk moeten de uitgaven eerst worden voorgelegd aan de raad maar toch. In hoeverre is de beoogde 2 miljoen voldoende? En wat doen we als dit niet voldoende blijkt?

Kan de wethouder aangeven hoe hij hierover denkt?

Positief is dat de wethouder aangeeft dat er criteria en voorwaarden worden gesteld aan deelname in de bedrijvensteunregeling.

Laten we ervoor waken dat dit niet een innovatieregeling wordt die bedrijven in staat stelt met gebruikt van subsidie te innoveren maar die aan het eind van rit geen banen oplevert.

Nogmaals we staan positief tegenover dit plan maar zullen het wel met een kritisch oog volgen.

Omgevingswet

Vorig jaar hebben we dit ook al aangestipt. De omgevingswet zal net als de transitie sociaaldomein een fikse verandering brengen in het werken van de gemeentelijke afdelingen. Afdelingen en instanties zullen op een heel andere wijze moeten gaan samenwerken en mogelijk dat dit van invloed is op de bezetting binnen de organisatie. Dit zal ook financiële gevolgen hebben. Wordt hier al rekening mee gehouden? Wordt hier binnen de budgetten al op voorgesorteerd en is er al inzicht in gevolgen voor de formatie?

Kan de wethouder aangegeven wat de status is m.b.t. de Omgevingswet binnen Coevorden en antwoord geven op deze vragen?

Wat betreft de begroting slechts een paar dingen.

Kijkend naar de contributie die we voor VDG betalen vragen we ons af wat we hiervoor terugkrijgen. Als fractie merken we niet zoveel van ondersteuning of activiteiten vanuit de VDG. Kan de wethouder aangeven wat de toegevoegde waarde van de VDG voor Coevorden is?

Al jaren reserveren we een risicobudget van 1 miljoen en al jaren wordt dit ongebruikt weer teruggestort in de algemene reserves. Tijdens het technische vragenuur werd al aangegeven dat dit budget eigenlijk niet meer nodig is.

Dit jaar willen we daar nog niets mee doen en het budget laten voor wat het is. Mocht het volgend jaar weer opgevoerd worden dan zullen we een voorstel doen om dit op een andere manier te bestemmen t.b.v. de samenleving.

Verder nog een tweetal vragen aan het college. Afgelopen weekend werd bekend dat de provincie Drenthe 51.000 euro beschikbaar stelt voor het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Uit het verhaal blijkt dat Coevorden daar niet aan meedoet omdat zij eigen regelingen heeft. Maar is het niet zo dat deze regelingen geminimaliseerd zijn door de bezuinigingen en het nu een goede stap zou zijn om deel te nemen in beide fondsen vanuit de provincie? We horen dit graag van de wethouder.

Tevens werd bekend dat de rijksoverheid meer geld beschikbaar gaat stellen voor de realisatie van fietsstallingen bij NS-stations. Kan de wethouder aangeven of dit een aanvulling kan zijn op ons RSP project en of de gemeente hiervoor een aanvraag zal indienen?

Afsluitend kunnen we concluderen dat we op de goede weg zijn naar een financieel stabiele gemeente en willen we iedereen bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. De landelijke partijen willen we hierbij vast sterkte en succes wensen bij de tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

En dan nu de (aangepaste) motie pilot dorpsbudgetten: (als PDF-document)

[De orginele motie zoals verwoord in de PDF van de Algemene beschouwingen 2017 is tijdens de begrotingsbehandeling, na nauw overleg met CDA, PvdA en BBC, aangepast, ondertekend en vervolgens aangenomen. Dit betekent dat er volgend jaar geld vrij komt om, als proef, enkele dorpen/wijken hun visie ten uitvoer te laten brengen. Na een jaar zal de proef geëvalueerd worden en kan gekeken worden of meer dorpen of wijken een vast budget kunnen ontvangen ten uitvoer van de door hen opgestelde visie.]

Constaterende

• Dat in steeds meer dorpen, inwoners via een dorpsvisie aangeven wat zij belangrijk vinden in hun directe leefomgeving.
• De gemeente Coevorden vindt dat inwoners meer zeggenschap dienen te krijgen over hun directe leefomgeving.

Overwegende

• Dat het beschikbaar stellen van een dorpsbudget past in het streven om inwoners meer invloed en zeggenschap te geven in hun directe leefomgeving.

Draagt het College op:
• Voor 2017 een deel van de tweede tranche beschikbaar te stellen voor een proef met dorp-, en /of wijkbudgetten.
• Hiervoor een bedrag van € 100.000 te bestemmen.
• In overleg met de verenigingen van Plaatselijk Belang afspraken te maken over de verdere invulling van de proef.
• De werkgroep “Evaluatie PMC” te verzoeken de proef te monitoren en te evalueren met alle betrokken partijen.
• De raad de evaluatie voor te leggen voor of tijdens de begrotingsvergadering 2018.


Voor meer informatie:
Irene Driehuis
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-30726869 

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn