De aanleiding.
Al jaren lobbyen we vanuit het PAC om binnen de gemeente Coevorden onze bermen op ecologische wijze te gaan beheren. Cisca Stoffels en Kina Mekkes hebben regelmatig gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren om hier meer aandacht voor te hebben en dit in Coevorden in te voeren.

Collage bermexcursie 40
Op dinsdag 27 juni hebben we als PAC een excursie bijgewoond voor raadsleden en steunfractieleden in Benneveld. Onder de noemer “bloeiend Benneveld” zet een aantal inwoners zich daar om o.a. bermen ecologisch te beheren zodat ze een meer natuurlijke verbinding gaan vormen tussen de rond Benneveld liggende natuurgebieden. Wij werden daar, samen met enkele andere partijen welkom geheten door het bestuur van de groep in Benneveld. Gijsbert Six, Norbert Kusters, Klaas Elting en Frank Rozendaal hebben ons vervolgens een rondleiding gegeven langs de door hen beheerde bermen. Zij beheren momenteel een aantal bermen die niet meer worden geklepeld en waarbij het maaisel na ongeveer 5 dagen wordt weggevoerd. De biodiversiteit wordt op dit manier bevorderd en er ontstaat een betere leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insectensoorten en vogels. De natuurlijke biotoop voor mezen en sluipwespen wordt beter en dit is gunstig in het bestrijden van de Eikenprocessierups. Momenteel een groot probleem en kostenpost voor de gemeente. Het project in Benneveld wordt gezien als een pilot voor ecologisch beheer van bermen en wij volgen het project op de voet.

Maar wij willen meer.. Wij willen dat in heel de gemeente de bermen ecologische worden beheerd.
Bij veel mensen is de eerste gedachte bij een ecologische berm vaak een berm vol met bloemen als kamille, klaprozen, korenbloemen etc. Dat hoeft echter geen ecologische beheerde berm te zijn. Dit soort bermen wordt vaak ingezaaid met eenjarige bloemenmengsels om bijen en vlinders te trekken. Een prima oplossing maar geen blijvende oplossing want het blijft maar de vraag of de eenjarige zich zodanig uitzaaien dat ze het opvolgende jaar weer terugkomen. Ecologisch beheer kost tijd maar leidt op termijn ook tot meer bloemrijkere bermen maar dan met meerjarige inheemse plantsoorten.

Wat houdt ecologisch beheer dan in? Een ecologische berm is een voedselarme berm die door een andere manier van maaien verkregen wordt. De huidige manier van maaien is door middel van klepelmaaien. Hierbij wordt de bermvegetatie doormiddel van roterende klepels gehakt. Het maaisel blijft op de berm liggen en verteert ter plekke. Hierdoor verrijkt de berm en kunnen snelgroeiende planten als gras, brandnetel, ridderzuring en distel goed gedijen. Klepelmaaien wordt ingezet omdat het hoge en ruige vegetatie goed aankan. De vegetatie die deze manier van maaien dus teweegbrengt.

Veel plantensoorten gedijen echter beter op een voedselarme grond en daarvoor moet het maaisel worden afgevoerd. Door het afvoeren van het maaisel verschraalt de grond en inheemse bloeiende planten keren daardoor terug in de bermen. Soorten als gewoon duizendblad, smalbladig weegbree, diverse klaversoorten, fluitenkruid, kaasjeskruid en wilde peen. Het resultaat is een soortrijkere berm met meer kleur en bloemen. Deze vegetatie maakt ook dat diverse diersoorten hun weg terugvinden naar de berm, vlinders en bijen maar ook reptielen, vogels en kleine zoogdieren. Er ontstaat dus een grotere biodiversiteit.

Een grotere biodiversiteit geeft diverse meerwaarde;
- Natuurlijke bestrijding plagen als bijv. de eikenprocessierups
- Een aantrekkelijker leefomgeving
- Meerwaarde voor toerisme en recreatie
- Verkeersveiligheid en civieltechnische voordelen (bermen worden steviger en begroeiing blijft lager
- Op termijn kostenbesparing

Er zijn in Coevorden enkele bermen als ecologische berm aangemerkt maar bij deze bermen is slechts sprake van verschralingsbeheer. Dit verschralingsbeheer is wel een prima uitgangspunt voor ecologisch beheer.
Om te komen tot duurzaam ecologisch beheer zouden in principe de bermen eerst moeten worden afgeplagd. Op die manier verwijderen we de voedingsrijke laag. Dit is echter een kostbare operatie. Daarnaast zijn andere maaimachines nodig, moet in het begin vaker gemaaid worden en is meer mankracht nodig. Een kostbare exercitie voor een gemeente die niet ruim in haar financiële jas zit.

Omdat Coevorden op dit moment geen concreet bermbeheerplan heeft hebben we samen met D66 een motie ingediend om het college opdracht te geven dit plan op te stellen met ecologisch beheer als uitgangspunt. (klik hier om de motie te lezen als PDF)

De wethouder heeft aangegeven dat ecologische beheer in 1x keer gaan toepassen niet haalbaar is vanwege de hoge extra kosten die daarbij komen kijken. Hij heeft wel toegezegd dat hij een plan zal opstellen en met een voorstel zal komen om ecologisch bermbeheer gefaseerd in te voeren. Hij wil daarbij gebruik maken van werkzaamheden in de bermen zoals het leggen van kabels of waterleiding. De bermen zijn dan al open gegraven en kunnen dan opnieuw met ecologische mengsels worden ingezaaid. Dit scheelt de afplag stap in het geheel en dus kosten en de bermen kunnen vanaf dat moment meegaan in de ecologische beheercyclus
Hij zal komen met een plan waarin ook de overige aspecten als middelen, mankracht en kosten zijn meegenomen als ook een tijdspad voor de komende jaren.
Omdat deze toezegging nauw aansluit bij onze motie en andere partijen hebben aangegeven deze motie niet te willen steunen en hij dus niet zou worden aangenomen hebben we besloten de motie aan te houden (om op een later tijdstip indien nodig nogmaals in te dienen) en te wachten op het plan dat de wethouder heeft toegezegd.
Het is een klein succes in ons streven om alle bermen in Coevorden ecologisch beheerd te krijgen.


Voor meer informatie:
Irene Driehuis
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-30726869

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn