Dinsdag 7 november 2017 staan de Algemene Beschouwingen van de Gemeente Coevorden op de agenda van de Gemeenteraad. Vanaf 15.30 uur worden er beraadslagingen gehouden over de voorstellen van Burgemeester en Wethouders inzake de Begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. (Als PDF-document hier te lezen!) Ook het PAC reageert op de voorgestelde begroting. Het PAC heeft hiervoor haar Algemene Beschouwingen geschreven en zal wijzigingsvoorstellen doen op de begroting door middel van het indienen of ondersteunen van moties en amendementen. De beraadslagingen zijn te volgen via https://raad.coevorden.nl

 

pac alg beschouwingenAlgemene Beschouwingen 2018: (Als PDF-document klik hier)

Voorzitter, leden van de raad, mensen thuis en op de tribune

De laatste begroting van deze bestuursperiode. Hierin lezen we dat de financiën op orde zijn. Opnieuw zien we dat de begroting een overschot heeft.

De fractie van het PAC complimenteert de verantwoordelijk wethouder en het college met dit resultaat. En, dat hebben we al vaker gezegd, meer nog een compliment aan de inwoners van Coevorden. Immers er zijn forse bezuinigingen noodzakelijk geweest om daar te komen waar we financieel gezien nu staan. En dat heeft veel van hen gevergd. Onze inwoners hebben de schouders eronder gezet en zijn aan de slag gegaan. En dat siert hen. En in het bijzonder de vrijwilligers.

Het voordeel van een gezondere financiële situatie is dat er meer geld is voor nieuw beleid.    U presenteert in het stuk een groot aantal nieuwe beleidsvoornemens.  Het PAC heeft in de afgelopen bestuursperiode ondersteund waar we ons in kunnen vinden en daar waar onze zienswijze anders is of waar we aanvullingen hadden, hebben wij gereageerd.

Wat ons verbaast is dat een deel van deze voornemens niet zijn vertaald in concrete begrotingsvoorstellen.

U vraagt de raad eigenlijk om deze beleidsvoornemens op voorhand te accorderen. Terwijl u tegelijkertijd aangeeft dat, wanneer deze beleidsvoornemens zullen worden gerealiseerd, deze een effect zullen hebben op de dan lopende begroting.

U schetst feitelijk een positiever beeld van de begroting op dit moment. Want een groot deel van de voornemens moet op een ander moment nog verwerkt worden. 

We kennen de bedragen niet maar weten wel dat dit om forse bedragen kan en zal gaan (afboeking grondexploitatie,  Centrumplan). Onze vragen over financiële prognoses op de verschillende terreinen zijn niet beantwoord.

Is dat een bewuste keuze?  En als dat zo is waarom? Uiteindelijk zal de Raad de komende maanden dus met begrotingsaanpassingen worden geconfronteerd. Doorrekenen zou een eerlijker en realistische beeld van financiën geven.

Inhoudelijk hebben we al aangegeven dat we een groot aantal van uw voornemens steunen.

Breedband

Uw beleidsvoornemen om in de buitengebieden breedband te faciliteren vinden we eigenlijk ‘to late, to little’. U heeft steeds aangegeven dat het initiatief voor breedband uit de samenleving zélf moet komen. In de afgelopen bestuursperiode is echter gebleken dat verschillende initiatiefnemers niet in staat zijn geweest hier uitvoering aan te geven. Terwijl  anderen al zo goed als klaar zijn en voldoende commitment hebben.

Nu de provincie de druk opvoert om tot samenwerking te komen tussen de initiatiefnemers zou uw college ook de rol van aanjager moeten oppakken. Immers, initiatieven die op het punt stonden om tot uitvoer te worden gebracht moeten nu wachten op initiatieven die niet of nauwelijks van de grond komen waardoor nog meer onwenselijke vertraging optreedt. Bedrijven en kleine ondernemers in de gemeente en met name het Buitengebied ondervinden al te lang hinder van de traagheid van huidige voorzieningen. Zij hebben een cruciale rol in de leefbaarheid en werkgelegenheid in deze gebieden. Breedband is dus een belangrijke vereiste.

Graag een reactie van de wethouder.

Duurzaamheid en duurzaamheidsagenda

Ten aanzien van duurzaamheid en de duurzaamheidsagenda verwachten we een actieve rol van het college. Geef voorbeeld en toon ambitie, durf voortrekker en initiatiefnemer te zijn. Wat ons betreft gaat dat verder dan Thema’s en gespreksessies organiseren en oplaadpalen voor elektrische auto’s aanleggen.

Graag een reactie.

Woonvisie

Naar de woonvisie kijken we uit. De vraag of onze woonplannen nog aansluiten bij de demografische of maatschappelijke ontwikkelingen en wat dit in financiële zin voor gevolgen heeft (afboeking grondexploitatie) zal beantwoord moeten worden. Willen we ook in de toekomst kunnen leven, wonen en werken, dan is het aanbrengen van samenhang tussen verschillende thema’s van groot belang. (Centrumplan, woonvisie, transformatie sociaal domein, vergrijzing, krimp, jongeren). Daar heeft het PAC u de afgelopen jaren steeds op gewezen en we hebben van de wethouder begrepen dat hij dit ook zo ziet. We zullen de woonvisie dan ook beoordelen op het aspect duurzaamheid in de breedste zin van het woord en nagaan of die samenhang er voldoende in is meegenomen.

Centrumplan/visie

De ontwikkelde Centrumvisie vinden we positief. Het gesprek is aangegaan met vastgoed-eigenaren, ondernemers en inwoners. Ook hier zal het PAC kritisch positief mee blijven kijken. We gaan ervan uit dat bij de bespreking in december ook helder is hoe het staat met de co-financiering zodat ook de Provincie de middelen beschikbaar stelt. Co-financiering is immers een belangrijke voorwaarde voor subsidie van Provincie. Klopt deze aanname?

Pilots bermbeheer

Het verheugt ons dat de wethouder geld beschikbaar stelt voor de pilots bermbeheer. Natuurlijk hadden we liever gezien dat dit al beleid zou worden. Immers, de noodzaak om anders met onze omgeving om te gaan is alleen maar groter geworden. Inmiddels wordt nationaal en internationaal de noodklok geluid voor het behoud van biodiversiteit. Het aantal insecten neemt in razend tempo af als gevolg van diverse oorzaken. Snel en adequaat handelen om de biodiversiteit te herstellen is dan ook van groot belang.  

En dan een aantal punten waar we kritisch op zijn:

“U geeft aan niet te kunnen voldoen aan de - motie (bij kaderbrief 2018)-  die met brede steun is aangenomen om de lokale lastendruk voor onze inwoners gelijk te houden.”

Al jaren voeren wij de lijst van Drentse gemeenten aan wat betreft de hoogste lokale lasten. Niet iets om trots op te zijn. Het is lastig uit te leggen waarom de lastendruk voor de inwoners stijgt terwijl onze reserves groeien. Als we daarin meenemen dat door het regeerakkoord het BTW laag tarief van 6% naar 9% stijgt op de dagelijkse boodschappen dan worden inwoners met een laag inkomen dubbel gepakt.

We sluiten ons daarom aan bij het Amendement van de PvdA die voorligt.

En dan een tweetal aandachtspunten vanuit het PAC waaraan wij tevens een motie hebben verbonden.

Bestuurlijke vernieuwing

College en gemeenteraad hebben in deze bestuursperiode veel energie gestoken in de bestuurlijke vernieuwing. Het doel hiervan was het verbeteren van de relatie tussen bestuur en inwoners.

Tevens om inwoners de mogelijkheid te bieden invloed uit te oefenen bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid. De raadswerkgroep “Bestuurlijke Vernieuwing” heeft, in samenwerking en afstemming met inwoners, College en MT, daarbij belangrijk werk verricht.

De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest:

 • Het verbeteren van de positie van insprekers tijdens commissievergaderingen,
 • De totstandkoming van de verordening inwonersvoorstellen,
 • Hoe om te gaan met dorps- en wijkvisie,
 • Het volgen van de pilots minimabeleid en welstand,
 • Leerlingen van de Nieuwe Veste ondersteunen bij de voorbereiding van de Politieke Jongerendag en in het verlengde daarvan ondersteuning bij de oprichting van de Jongerenraad;
 • het beschikbaar stellen van dorpsbudgetten.

Wat het PAC betreft is hiermee de basis gelegd om dit proces de komende jaren verder vorm te geven. Een proces waarvoor we ons als PAC sterk zullen blijven maken.

Bovenstaande vraagt om een actieve houding van inwoners en gemeenschappen. Maar ook een actieve, ondersteunende en begeleidende houding van de gemeente.

Dit geldt in het algemeen voor bestuurlijke vernieuwing maar in het bijzonder daar waar het gaat om de verdere ontwikkeling van dorp- en wijkbudgetten. We zijn het met het College eens dat het een meerwaarde is wanneer een samenleving zélf met initiatieven komt die daadwerkelijk ook betekenis en (maatschappelijk) effect hebben voor de éigen gemeenschap.

Zoals gezegd vindt het PAC dat de bestuurlijke vernieuwing de komende jaren door moet gaan. We vinden echter wel dat er een verdiepingsslag moet worden gemaakt.

We willen dan ook investeren in de ondersteuning en procesbegeleiding van wijk- en dorpsraden of groepen inwoners die betrokken zijn bij de bestuurlijke vernieuwing.

Onlangs gaf een voorzitter van een plaatselijk belang aan dat men graag wil meewerken aan de invulling van een dorpsbudget maar dat daarvoor wel voldoende kennis en ondersteuning nodig is om als gelijkwaardige gesprekspartner met de gemeente en mogelijk andere partijen om tafel te kunnen zitten. Het PAC onderschrijft dit want gelijkwaardigheid is een belangrijke voorwaarde om het ingezette proces verder vorm te geven.

Ideeën die wij daarover hebben willen we graag verder bespreken en uitwerken met de andere partijen in de raad. Wij dienen daarom een motie bestuurlijke vernieuwing in die we aan het einde van het betoog zullen voorlezen:

Dan nog een punt waar volgens het PAC aandacht aan moet worden besteed. 

Coevorden, dementievriendelijke gemeente.

Nederland vergrijst en ook Coevorden blijft daarbij niet achter. We hebben een motie van het CDA in deze mede ondertekend.

Met genoemde vergrijzing zal in de komende jaren het aantal mensen met dementie in onze gemeente toenemen.

Voor Coevorden betekent dit, dat op basis van voorspellingen van de toekomstige bevolkingsopbouw, de prognose is dat in 2020 730 inwoners dementie hebben.  Dit aantal loopt op tot 1300 inwoners in 2040. (Bron: Alzheimer Nederland)

Niet alleen de gezins- en familieleden van mensen met dementie hebben direct te maken met de gevolgen van hiervan. Ook organisaties in de gemeente en de gemeente zélf wordt daar in toenemende mate mee geconfronteerd.  

De grootste wens van mensen met dementie – én hun mantelzorgers - is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Deel blijven nemen aan het gewone leven is voor hen erg belangrijk. Daarbij hebben zij wel de hulp van hun omgeving en de gemeente nodig.

Het PAC vindt dat we ons als gemeente hiervoor sterk moeten maken. Naast de aandacht die er binnen de gemeente al is voor dementie -  hierbij denken wij aan de activiteiten van het Alzheimer Café Coevorden en van zorg- en maatschappelijke organisaties- , moet ook de gemeente zelf actief beleid gaan voeren om een dementievriendelijke gemeente te worden.

De belangrijkste eerste stap hierbij is werken aan bewustwording om daarna concrete stappen te gaan nemen. Een goed voorbeeld hiervan is de gemeente Veenendaal. De leus die deze gemeente gebruikt is: “dementievriendelijke zijn is een werkwoord….” Het PAC is het hiermee volledig eens. Voor meer voorbeelden van gemeenten die al stappen hebben ondernomen om een dementievriendelijke gemeente te worden verwijzen we hierbij naar de website www.samendementievriendelijk.nl

Gelet op bovenstaande wil het PAC daarom de volgende motie indienen:

 Motie Dementievriendelijke Gemeente (Als PDF-document)

Van mening is dat: 

 • de gemeente tot taak heeft om deelname van mensen met een beperking in de  samenleving te bevorderen ;
 • participeren in het maatschappelijk leven ook voor deze doelgroep en hun mantelzorgers van groot belang is;
 • de gemeente vanuit haar eigen rol, als o.a. uitvoerder van de Wmo maar ook op het terrein van andere dienstverlening aan de burgers, een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers;

Verzoekt het college:

 • In het eerste kwartaal van 2018 met voorstellen te komen om van de gemeente Coevorden een dementievriendelijke gemeente te maken;
 • hierbij kennis en ervaringen die reeds zijn opgedaan in de gemeente te betrekken.

De aangepaste Motie Bestuurlijke vernieuwing (Als PDF-document)

Overwegende dat:

 • In de afgelopen periode de basis is gelegd om de komende periode bestuurlijke vernieuwing verder vorm te geven;
 • Continuïteit van dit proces gewaarborgd moet worden;
 • Wijk- en dorpsraden en (groepen) inwoners hierbij de belangrijkste samenwerkingspartners zijn van de gemeente.

Verzoekt de gemeenteraad van Coevorden uit te spreken:

 • Dat het ingezette proces van bestuurlijke vernieuwing de komende jaren door moet gaan.
 • Dat wijk- en dorpsraden en (groepen) inwoners hierbij ondersteunt moeten worden door middel van het beschikbaar stellen van kennis binnen het ambtelijk apparaat en externe procesbegeleiding.
 • Eventuele kosten die voortkomen uit de ondersteuning/procesbegeleiding van wijk- en dorpsraden of groepen inwoners die betrokken zijn bij de bestuurlijke vernieuwing te financieren uit mogelijke onderuitputting budget 2017.

Het College te verzoeken: 

 • Te onderzoeken op welke wijze de ondersteuning/procesbegeleiding vorm kan krijgen en in februari 2018 de raad te informeren over de resultaten.
 • De werkgroep “bestuurlijke vernieuwing” daarbij te betrekken.

 

Naschrift 8 november 2017: Gisteren is de motie “Bestuurlijke Vernieuwing” iets aangepast. De aangepaste motie staat nu ook hierboven. De aangepaste versie is met brede steun aangenomen (22 voor / 0 tegen).
Ook de motie “Dementievriendelijke gemeente” is aangenomen. Deze werd mede ondertekend door de PvdA en ondersteund door het merendeel van de fracties, met uitzondering van BBC en VVD.


Voor meer informatie:
Irene Driehuis
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-30726869 

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn