Persbericht

Coevorden, 11 december 2012

Het project Holwert-Zuid Coevorden: financieel een debacle, de raad met de rug tegen de muur, een belangrijke les voor Coevorden

Vanavond is ‘de finale’ over het bestemmingsplan Holwert-Zuid Coevorden aan de orde, in de raadsvergadering om 19.30 uur.

De gemeente zal ca. 4 miljoen kwijt zijn aan het project. In 2005 bij het raadsbesluit was sprake van ca. 1.4 miljoen. En daar zou het bij blijven ...

De raad is al in 2005 met de rug tegen de muur gemanoeuvreerd. Want als het bestemmingsplan nu niet zo wordt vastgesteld, dat de plannen uit 2005 door kunnen gaan, loopt de gemeente zeer waarschijnlijk extra grote financiële schade. De raad ging destijds unaniem akkoord met een voorstel dat slechts enkele dagen daarvoor in de baan was gebracht door het toenmalige college van PvdA-CDA-VVD.

De al in 2005 uitgesproken zorg over het plan is: Kan de binnenstad van Coevorden wel de toevoeging van 7.000 vierkante meters detailhandel hebben, ook al is dat voor winkels met meer dan 500m2?

De PAC fractie zal een motie indienen om herhaling van besluitvorming door de raad over samenwerkingsovereenkomsten onder tijdsdruk en ZONDER de overeenkomst te hebben, te voorkomen. De motie blijkt hard nodig te zijn. Het huidige VVD-PvdA-CDA college had het plan vanavond opnieuw de raad mee te krijgen in een contract met Peter van Dijk ZONDER de overeenkomst van tevoren voor te leggen aan de raad.

 

De Motie (als PDF-file)

 

 

Vergadering : 11 december 2012

Agendapunt : 6.1

Onderwerp : Herontwikkeling Holwert Zuid

 

De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 11 december 2012,

overwegende

 

  • dat de raad op 14 juni 2005 aan het college de uitwerking en het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met Bouwfonds heeft opgedragen, op basis van het raadsvoorstel gedateerd 10 juni 2005, zonder blijkbaar te beschikken over de tekst van de overeenkomst,

  • dat het college pas na de raadsvergadering in de collegevergadering van 28 juni 2005 de definitieve inhoud van de overeenkomst heeft vastgesteld en heeft besloten deze te ondertekenen,

  • dat de overeenkomst in artikel 4 (zie bijlage) bepalingen bevat die het voor de raad in feite onmogelijk maken bij het vaststellen van het bestemmingsplan Holwert Zuid af te wijken van wat reeds in 2005 in een basisdocument is geschetst, omdat dit zeer grote financiële gevolgen voor de gemeente zou betekenen

  • dat doordoor de publiekrechtelijke bevoegdheid van de gemeenteraad om bestemmingsplannen vast te stellen, door een privaatrechtelijke overeenkomst met een projectontwikkelaar, onder onbehoorlijk grote druk is geplaatst,

 

spreekt uit

 

dat de raad altijd, met in acht neming van de gebruikelijke termijnen, inzage wil hebben in privaatrechtelijke samenwerkings- en intentieovereenkomsten met projectontwikkelaars alvorens een besluit te nemen over de vraag of het college de betreffende overeenkomst zou moeten aangaan of niet.

 

Bijlage:

 

Artikel 4 lid 1 tot en met 3 uit “(Koop)Samenwerkingsovereenkomst “Holwert-Zuid te Coevorden, d.d. 28 juni 2005, ondertekend door gemeente Coevorden en Bouwfonds MAB Ontwikkeling bv.”

 

Artikel 4. Ruimtelijke Ordening

1. De Gemeente zal zich maximaal inspannen teneinde te bewerkstelligen dat de voor het Plan

vereiste bestemmingsplanwijziging voortvarend de daarvoor in acht te nemen procedures

doorloopt. De Gemeente zal Ontwikkelaar voortdurend op de hoogte houden van de inhoud

van de reacties van belanghebbenden in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Indien

in het voortraject van de voorbereiding tot de vaststelling van het bestemmingsplan blijkt dat

de procedure dermate vertraagd wordt dat hierdoor de Planning wordt gefrustreerd, zal de

Gemeente, op verzoek van Ontwikkelaar zoveel mogelijk meewerken aan het verstrekken van

de vereiste vrijstellingen, opdat, wat betreft de Planning, alsnog tijdig het voor het Plan

vereiste publiekrechtelijke kader zal zijn geschapen, behoudens indien uit wet- en/of

regelgeving, dan wel uit bezwaar- en/of beroepsprocedures anders voortvloeit.

De terzake van de vervaardiging van het bestemmingsplan te maken externe kosten (dus niet

omvattende de eigen apparaatskosten van Partijen) komen ten laste van de Gemeente.

 

2. De Gemeente zal zich in het kader van de in lid 1 bedoelde bestemmingsplanprocedure naar

vermogen inspannen om de in het kader van het Plan benodigde vergunningen, ontheffingen,

goedkeuringen en besluiten tijdig te verstrekken c.q. te verkrijgen. De Gemeente zal in dit

kader de te doorlopen procedures coördineren en bewaken opdat een voorspoedig verloop

daarvan gewaarborgd is.

 

3. De in lid 1 bedoelde bestemmingsplanprocedure dient te leiden tot het ontstaan van het

publiekrechtelijk kader dat voorziet in de mogelijkheid van ontwikkeling en realisatie van het

Plan. Indien de Gemeente, ten aanzien van dit publiekrechtelijk kader, op grond van eigen

(politieke) besluitvorming afwijkt van hetgeen voortvloeit uit het Basisdocument, dan zijn de

negatieve gevolgen van die besluitvorming voor i e Locatieontwikkeling en de Projectontwikkeling voor

rekening van de Gemeente. Het risico is voor rekening van Ontwikkelaar indien deze afwijkingen het

gevolg zijn van besluiten van hogere overheden c.q. uitspraken van de (bestuurs)rechter al dan niet in

het kader van bezwaar- of beroepsprocedures. In beide gevallen zullen Partijen, met in achtneming

van het bovenstaande, met elkaar in overleg treden, om op basis van redelijkheid en billijkheid en met

inachtneming van eikaars gerechtvaardigde belangen, tot voor alle Partijen aanvaardbare oplossingen

te komen, voor de dan ontstane situatie, waarbij tussen Partijen aanvullende afspraken gemaakt

kunnen worden.

 


 

Voor meer informatie:

Bernhard Ensink

tel: 0524-851161 of 06-41744350

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn