Persbericht

PAC moties en amendementen biovergister Alte Picardiekanaal te Coevorden

 

Geachte journalist(e), redactie, dames en heren,

 

Dinsdag a.s., 12 maart, wordt in de raadsvergadering het Rekenkamercommissie rapport over de biovergisters Alte Picardiekanaal Coevorden besproken.

Iedereen van u die ons heeft gevolgd en nog steeds volgt ten aanzien van dit dossier willen we graag hartelijk danken. In het bijzonder ook dank aan iedereen die met ons van gedachte gewisseld heeft en/of ons informatie heeft toegestuurd over deze vergister en algemene informatie. Dat was en is voor ons zeer waardevol.

Wie de discussies in de zogenaamde politieke kamer 1/2 en later in kamer 2 heeft gevolgd zal niet verbaasd zijn over het feit dat de PAC fractie met amendementen en moties komt voor de besluitvorming in de raad. Wij kunnen het RKC rapport niet zo maar overnemen!

We sturen u hierbij alle amendementen en moties alvast toe. Ze spreken voor zich.

Hier slechts twee zeer belangrijke conclusies van het PAC:

- De vergister is in bedrijf genomen in strijd met het bestemmingsplan.

- De vergister is in bedrijf genomen zonder dat de zogenaamde naopslag werd gerealiseerd; op dat punt had de gemeente moeten handhaven. Het ontbreken van de naopslag was mede oorzaak voor de calamiteit januari 2012.

 

Bernhard Ensink (PAC fractievoorzitter) Tel: 0641744350

 

Moties:

 

motie 13-04

downloadPDF

    De Tweede Kamer te verzoeken een onderzoek in te stellen of van de regering te vragen naar de bestuurlijke gang van zaken en de rol van rijksinstanties t.a.v. de vergunningverlening, handhaving, controle en toezicht van de biovergister Alte Picardiëkanaal Coevorden.

motie 13-05

downloadPDF

    Provinciale Staten van Drenthe te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij de vergunningverlening, handhaving, controle en toezicht t.a.v. de biovergister Alte Picardiëkanaal Coevorden in de periode oktober 2011 tot en met juni 2012.

motie 13-06

downloadPDF

    De burgemeester te verzoeken de raad binnen 1 maand d.m.v. een openbaar document te informeren over de resultaten en de stand van zaken van het door het college genoemde strafrechtelijk onderzoek.

 

Amendementen:

 

amendement 13-03

downloadPDF

Als beslispunt in te voegen:

de conclusies van de Rekenkamercommissie onder de punten ‘4’ (blz. 8 en 9) en ‘aanvullende conclusies’ (blz. 10) in die zin niet te onderschrijven dat gesteld moet worden:

Het in bedrijf nemen van de vergistingsinstallatie vond plaats in strijd met het bestemmingsplan. De in de vergunning opgenomen verhouding van in te brengen stoffen van het eigen melkveebedrijf en van derden aan te voeren stoffen kon gelet op de grootte van de veestapel niet worden gerealiseerd. Daardoor paste de vergister niet (meer) in de bestemming ‘agrarisch’.

amendement 13-04

downloadPDF

Als beslispunt toe te voegen:

“de conclusies van de Rekenkamercommissie onder de punten ‘4’ (blz. 8 en 9) en ‘aanvullende conclusies’ in die zin niet te onderschrijven dat gesteld moet worden:

In de milieuvergunning was de bouw van de naopslag als onderdeel van de vergistingsinstallatie opgenomen. Deze naopslag is echter niet gerealiseerd en handhaving op de realisatie hiervan heeft niet plaatsgevonden. Indien de naopslag wel was gerealiseerd had de calamiteit van 19 januari 2012 zeer waarschijnlijk kunnen worden voorkomen.”

amendement 13-05

downloadPDF

Beslispunt 3 als volgt te wijzigen:

De onder 2.2. in het rapport geformuleerde aanbevelingen over te nemen met in acht neming van:

a. aanbeveling 2. alleen over te nemen als het bedrijf verplicht kan worden de kosten van de onderzoeken te betalen.

b. aanbeveling 4 niet in deze vorm over te nemen maar te vervangen door: De realisatie van de naopslag als onderdeel van de vergunning te beschouwen en de realisatie daarvan verplicht te stellen voordat de installatie weer in bedrijf mag worden genomen.

c. aanbeveling 6 te schrappen.”

 

PAC publicaties over de biovergister:


9 februari 2012

PAC: Provincie en gemeente moeten bereidheid tonen desnoods de biovergister te sluiten

17 februari 2012

Openbare informatie en discussieavond over Biovergisters in Coevorden

22 februari 2012

Fotoimpressie Avond Biovergister 20 februari 2012

13 september 2012

Coevorder college blundert in procedure rond ‘biovergister Kimman’

19 november 2012

PAC stelt artikel 39 vragen aan Burgemeester&Wethouders inzake biovergister Kimman

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn