kaderbrief2018Op 11 juli j.l. is in de Gemeenteraad de Kaderbrief 2018 behandeld. Hieronder vindt u de kaderbrief 2018 en onze reactie daarop.

Uit de Kaderbrief 2018....

”De kaderbrief is het eerste document in de jaarlijkse planning- & controlcyclus. In voorliggende Kaderbrief 2018 schetsen wij de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar en het meerjarenperspectief. De nadere uitwerking van de kaderbrief vindt plaats in de Programmabegroting
2018 en meerjarenraming 2019-2021.
Wij zijn inmiddels in het laatste jaar van deze bestuursperiode. Dit najaar zullen wij in een separate
evaluatie de balans opmaken van vier jaar ‘Coevorden Verbindt’. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in het vooruitzicht, heeft deze kaderbrief derhalve een bijzonder karakter: het blikt vooruit naar het meerjarenperspectief 2018-2021 dat binnen een nieuwe bestuursperiode zal plaatsvinden. Eén van de onderwerpen die vanwege de afsluiting van de huidige bestuursperiode deel uitmaakt van de kaderbrief is de uitwerking van de stresstest. “

Onze reactie op de Kaderbrief: 

Geachte Voorzitter, College, Raad en Toehoorders op tribune en thuis.

Ter bespreking ligt de tweede kaderbrief in deze stijl voor.
Het College heeft gekozen om de structuur en opbouw van het voorgaande jaar te behouden. Goed, want dan kan er vergeleken worden maar het blijft net als vorig jaar een beknopt verhaal.
Doelstellingen per beleidsprogramma worden in mindere mate vermeld en er komt niet echt een ambitie naar voren uit het stuk. Het blijft een stuk op hoofdlijnen waarbij de ontwikkelingen voor het komende begrotingsjaar en het meerjarenperspectief slechts in beperkte vorm worden besproken.
Op zich niet verwonderlijk in een laatste kaderbrief voor de verkiezingen in 2018. Het is vooral een herhaling van zetten, voortborduren op de behaalde succes en borgen wat er is neergezet. Wij snappen die keuze wel. De bestuursperiode loopt teneinde en dus is het meer reflecteren op wat er bereikt is en successen vieren.
Dat mag ook, want het gaat financieel weer een stukje beter dan vorig jaar en ook voor de komende jaren gaat het de goede kant op. De financiële basis is op orde zoals het college het stelt. Maar het blijft precair.
De taken discussie heeft geleid tot rigoureuze bezuinigingskeuzes. Dat heeft een behoorlijke impact op onze inwoners, in het bijzonder op de vrijwilligers, gehad. Die hebben dit echter goed opgepakt. Overal zie je initiatieven ontstaan. We zijn dan ook blij met de opmerking dat de ondersteunende rol van de gemeente steeds beter wordt uitgevoerd. Maar we zijn er nog niet zijn. Laten we vooral elkaar blijven opzoeken en elkaar blijven uitdagen om tot een nog betere samenwerking te komen. We willen dan ook een compliment geven aan de inwoners en de gemeente dat zij keer op keer elkaar blijven vinden en samenkomen om initiatieven tot uitvoer te brengen. Maar laten we er ook voor waken niet nog meer van onze inwoners te vragen. Ook aan het vrijwillig oppakken van taken door inwoners zit een grens.
Waar we in dat kader blij mee zijn is het inzetten van de dorps- en wijkbudgetten. De pilots gaan lopen en we kijken uit naar de resultaten.
Waar wij ook naar uitkijken is naar de evaluatie van het bestuursprogramma “Coevorden verbindt”. Het is goed om na te gaan wat er goed gegaan is en wat niet. Daar leren we als gemeente van. Het geeft het nieuwe college in de volgende bestuursperiode meer handvaten om deze ingezette koers voort te zetten of daar waar nodig bij te sturen. Waar we echter wel aandacht voor vragen is om dit niet alleen met de dorps- en wijkbelangen te evalueren. Wij horen nog weleens geluiden dat inwoners zich niet altijd goed vertegenwoordigd voelen door een dorps- of wijkbelangengroep. Wij snappen dat je het niet iedereen naar de zin kan maken maar vragen het college wel om in de evaluatie breed te na te gaan hoe het programma is ontvangen, wat de beleving en ervaring van inwoners is en op welke wijze het ambtelijk apparaat dit proces gefaciliteerd heeft. Daar zit de kennis en die kennis moet met inwoners gedeeld worden en wij zijn benieuwd of inwoners dat ook zo ervaren hebben.

De bezuinigingen in de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren te ver doorgevoerd en dit heeft met name m.b.t. het openbare groen geleid tot discussies. We zijn dan ook blij dat het college ziet dat dit anders moet en dat er meer gekeken moet worden naar maatwerk daar waar mogelijk.
We vragen hierbij nogmaals aandacht voor het inzetten van Ecologisch bermbeheer. We snappen dat dit niet zomaar van de ene op de andere dag kan worden omgezet. Maar we zijn al op de goede weg met het huidige verschralingsbeheer dat binnen onze gemeente op diverse bermen wordt uitgevoerd. Het moet echter stap verder gaan en daarvoor hebben we een motie opgesteld die ik aan het einde van mijn betoog zal voorlezen. Een goed uitgangspunt is om eerst eens een gedegen bermbeheerplan neer te leggen waarbij het ecologische beheer het uitgangspunt is. Maar in dit plan moet goed gekeken worden naar bijvoorbeeld de kosten, de inpassing in het landschap, de veiligheid en de manuren die erin gaan zitten. Wanneer dit duidelijk is kan een weloverwogen keuze gemaakt worden om bermen in de komende jaren op een andere manier te gaan beheren. En ja dat zal in eerste instantie meer inspanning en kosten met zich meebrengen, maar uiteindelijk zal het zich gaan uitbetalen. Maar dat plan moet er eerst komen en dat is wat we met onze motie van het college zullen vragen.

Wat betreft de digitalisering van onze gemeentelijke dienstverlening vragen we nogmaals aandacht voor de laaggeletterden en de ouderen in onze gemeente. Digitalisering is een feit en zal steeds verdere vormen aannemen maar laten we daarbij de mensen die daar moeite mee hebben in meenemen en ondersteunen zodat zij niet op achterstand raken.

De transitie in het sociaal domein nadert zijn voltooiing en de transformatie is gestart. We hebben al eerder aangegeven dat het transitieproces in onze optiek goed is verlopen. Men heeft daar waar nodig buiten de kaders durven denken en er zijn vele partijen betrokken geweest tijdens het hele proces. Dat verdient een compliment.
Dit heeft er ook toe geleid dat er nu een breed gedragen ontwerpbeleidsplan ligt en we kijken uit naar de concretisering en de behandeling van dit plan.
In de afgelopen periode hebben we als PAC regelmatig aandacht gevraagd voor het organiseren van het beschut werken. Echter het is nog steeds onduidelijk welke keuzes hierin gemaakt worden. Graag horen van de wethouder de stand van zaken.
De transitie m.b.t. de omgevingswet zal zo mogelijk nog groter worden dan die van het sociaal domein en we dan ook blij dat er stappen worden genomen om hiermee te beginnen. De middag van de omgevingswet in Coevorden was daarvoor een goede aanzet tot bewustwording dat er veel gaat gebeuren en dat er een andere manier van werken vereist is om dit tot uitvoer te brengen. Laten we voor wat betreft de transitie m.b.t. de omgevingswet ook vooral leren van de ervaringen die zijn opgedaan binnen het sociaal domein

In de woonvisie geeft het college aan dat het inmiddels duidelijk is dat er forse inspanningen op het proces en in financieel opzicht nodig zijn om de toekomstige vraag beter in overeenstemming te brengen met het huidige woningaanbod. Wij vragen ons af welke consequenties hier dan bedoeld worden en vragen de wethouder om hier wat meer inzicht in te geven. We vragen het college nogmaals ook om goed na te gaan in hoeverre er een koppeling te maken is tussen de woonvisie en de nieuwe centrumplannen welke mogelijkheden er binnen het centrum straks qua wonen liggen.
Met die nieuwe centrumvisie zijn we content. Er zullen nog vele slagen gemaakt moeten worden maar het is goed om te zien dat er vanuit alle kanten positief naar gekeken wordt. Het is ook goed dat hier veel partijen bij betrokken zijn. Zo komen we uiteindelijk tot een breed gedragen plan. Wat ons betreft moet er wel tempo gemaakt worden om het plan te concretiseren. Verdere achteruitgang kan niet aan de orde zijn, er moet nu gehandeld worden. Bij de begrotingsbespreking zullen we hierop terugkomen en eventueel een motie indienen om meer middelen beschikbaar te stellen.
Wat ons wel zorgen baart is de ontwikkeling van het citadelpunt. De citadelpunt is een belangrijk onderdeel van de plannen en verzoeken het college dan ook om er bij PvD op aan te dringen dit in de lijn van de centrumvisie mee te gaan ontwikkelen zowel qua invulling als tijdsbestek.
Het college geeft ook aan dat zij in een aantal dorpen een herstructureringsopgave zien en dat men dit in het licht van Coevorden verbindt, samen met de inwoners wil gaan oppakken. Graag horen we van het college waar we dan aan moeten denken.

Financiën.
Uit de stresstest, die is uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat onze financiële positie voldoende is maar ook nog wel een aantal punten overblijven om aandacht aan te blijven besteden. Onder andere onze inkomsten en de grondposities. Dit laatste is al een aantal jaar een aandachtpunt en zal dit de komende jaren ook wel blijven.
Wat ons zorgen baart is dat wij qua woonlasten boven het landelijk gemiddelde zitten. Coevorden doet zijn best om een aantrekkelijke gemeente te worden voor mensen om zich in te vestigen. In onze optiek kunnen hoge woonlasten mensen ervan weerhouden zich hier te vestigen. Blij zijn we dan ook de coalitiepartijen dit met ons eens zijn en een motie hebben voorbereid. Een motie waarvan we aangegeven hebben deze mede te willen ondertekenen.
Wat wij in dit kader nog van het college willen horen is aan welke belastingen men denkt als men spreekt dat er ruimte binnen de belastingen is om meer inkomsten te generen.

De Economie ontwikkeld zich in positieve zin, de werkgelegenheid trekt aan en dat is gunstig voor ons en onze regio.
Echter daar waar vorig jaar een heel groot deel van de kaderbrief gewijd was aan het project Vierkant voor werk, wordt er dit jaar maar een enkele zin aan besteed. We horen graag wat de stand van zaken is.

Voor het overige kunnen wij ons vinden in de uitgangspunten zoals beschreven in de kaderbrief en we zien de uitwerking hiervan in de begroting en het meerjarenperspectief tegemoet.
Voor nu rest ons onze dank aan de andere partijen, het college en de ambtenaren uit te spreken voor de samenwerking en natuurlijk aan de inwoners die met ons meegedacht hebben bij ons raadswerk en wensen wij iedereen een fijne vakantie.
En gaat over tot het voorlezen van onze motie. (Motie bermbeheer (PDF))

Bijlage 1: Reactie PAC op Kaderbrief (PDF)          Bijlage 2: Kaderbrief 2018 (PDF)

Ter info: Over de motie bermbeheer en de excursie naar Benneveld kunt u meer lezen in het artikel: PAC dient samen met D66 een motie Bermbeheer in .....


Voor meer informatie:
Irene Driehuis
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-30726869

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn