Persbericht

-- 2 februari 2012

Coevorder college van B&W antwoordt op vragen over het Pedagogisch Opvangcentrum Drenthe (POCD) in Oosterhesselen

PAC tevreden met duidelijke antwoorden over het POCD, maar kritisch over het gemeentelijk informatiebeleid

Na de openbare PAC fractievergadering vorige maand stelde het PAC schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Coevorden om duidelijkheid in een aantal door bewoners van Oosterhesselen naar voren gebrachte vragen te scheppen. Het college geeft duidelijke antwoorden op de gestelde vragen, maar vindt niet, dat het de gemeente is, die actiever informatie moet verstrekken. Het college is tevreden over het actieve informatiebeleid van de leiding van het POCD.

Aanvankelijk foutieve inschatting van geldigheid bestemmingsplan

De gemeente was in 2010 van mening dat “de beoogde crisisopvang c.q. .. strijdig zou zijn met de bestemmingsplanvoorschriften”. Dit deelde de gemeente ook in een brief aan een inwoner van Oosterhesselen mee. Inmiddels is de conclusie van het college dat het gebruik van het pand niet in strijd is met de bestemmingsplanvoorschriften. Deze gang van zaken draagt volgens het PAC bij tot verwarring en wantrouwen. PAC fractievoorzitter Bernhard Ensink: “Het college had veel duidelijker en actiever bekend moeten maken dat het bestemmingsplan de activiteiten blijkbaar wel dekt. Dergelijke informatie moet de gemeente actief verstrekken als hierover in een dorp discussie bestaat. Zeker als het tegengestelde aan een inwoner is meegedeeld.”

PAC gebruikt antwoorden van het college voor informatievoorziening aan belangstellenden

Door de antwoorden van het college via de media te verspreiden, toe te sturen aan contacten in Oosterhesselen en integraal op de PAC website www.pac-coevorden.nl te publiceren wil de PAC fractie belangstellenden van informatie voorzien, die – wat het PAC betreft – beter eerder en actief door het college was gepubliceerd.

 

De antwoorden van het College van Burgemeester&Wethouders als PDF bestandCoevorden, 2 februari 2012
Verzonden:

Onderwerp: Schriftelijke vragen art.39 reglement van orde PAC Fractie

 

Geachte fractie,

 

Bijgaand doen wij u de beantwoording toekomen op de door uw fractie gestelde vragen rond het Pedagogisch Opvangcentrum Drenthe te Oosterhesselen ( POCD).

Vraag.
1) Bent u het met ons eens dat de onrust, bezorgdheid en de behoefte aan informatie in Oosterhesselen van gemeentezijde z.s.m. goede informatie over het centrum aan alle inwoners vergt? Zo ja, wat gaat u concreet doen in dit opzicht?


Antwoord.
Het is ons bekend dat er onrust en bezorgdheid is bij inwoners van Oosterhesselen over de aanwezigheid van het centrum. Van gemeentewege hebben wij de ons ter beschikking staande kanalen benut, dat wil zeggen dat wij over het centrum en de bewoners van het centrum op diverse momenten hebben gesproken met Plaatselijk Belang Oosterhesselen. Ook hebben wij vanaf het moment dat er sprake was van de vestigingsplannen van de zorginstelling Salida en later de daadwerkelijke vestiging van POCD,  werkbezoeken gebracht en gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het centrum, met name de leiding.
Wij zijn van mening dat de leiding van het centrum er alles aan doet om informatie te verschaffen aan de inwoners van Oosterhesselen en andere geinteresseerden over de activiteiten die er plaatsvinden. De leiding van het centrum nodigt bij voortduring geinteresseerden uit om ter plaatse te komen kijken en ook nu weer organiseert de leiding een open huis in maart a.s. Daarnaast heben wij begrepen van de leiding van het POCD dat er een zeswekelijksoverleg plaatsvindt tussen de leiding van het centrum en Plaatselijk Belang Oosterhesselen.
Daarmee constateren wij dat goede informatie over het centrum voor alle inwoners beschikbaar is en hier van gemeentewege geen rol in de informatievoorziening is weggelegd. Inwoners kunnen rechtstreeks contact opnemen, informatie vinden op de website www.pocd.nl en ten allen tijde binnenlopen.
Wij gaan hier concreet geen (extra) informatie aan toevoegen.

Vraag.
2)Is de aard van de zorg respectievelijk de doelgroep die thans in het centrum wordt opgevangen ten opzichte van de beginsituatie en wat destijds bij de start van het centrum op de ‘vinger aan de pols avond’ is gesteld, gewijzigd? Welke aard van zorg wordt nu geleverd en wat is thans de samenstelling van de doelgroep? En is thans het beleid – in tegenstelling tot wat destijds is beloofd – dat (sommigen van) de opgevangen jongeren zonder begeleiding het centrum mogen verlaten?


Antwoord.
Bij de start van het centrum zou het gaan om een ( jongeren) crisisopvang organisatie. Het betrof een particuliere zorginstelling Salida genaamd. De zorg die geboden zou gaan worden was gericht op crisisopvang voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Salida werkte met persoonsgebonden budgetten ( pgb’s) waarmee ouders van kinderen met een gedragsstoornis of lichte verstandelijke handicap zelf hun zorg kunnen inkopen. Op de toenmalige website werd de doelgroep en de zorg als volgt omschreven :

Salida Crisisopvang is een instelling voor jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Jongens die in een noodsituatie terecht zijn gekomen, kunnen tijdelijk binnen een veilige en verantwoorde plek begeleid worden. De crisis kan vele oorzaken hebben, maar uit zich in de meeste gevallen door agressie, weglopen en/of ander sociaal onaangepast en ongewenst gedrag. In zo’n situatie is voor een jeugdige acuut hulp vereist, met name in de vorm van andere huisvesting en intensieve professionele begeleiding.
Het doel van Salida is in eerste instantie het oplossen van de ontstane crisis.
Dit wordt gedaan door een zeer gestructureerd leefklimaat te bieden, waar de jeugdige precies weet waar hij aan toe is en zich veilig kan voelen; zowel beschermd tegen de soms bedreigende buitenwereld als tegen zichzelf. Via een strak dagritme, een daginvulling (school) en huishoudelijke taken ontstaat voor de jeugdige een overzichtelijke leefsituatie, waarin duidelijk is dat hij zich aan de regels moeten houden en niet aan al te veel andere verwachtingen hoeft te voldoen. De leefregels worden strak nageleefd, om elke vorm van onzekerheid bij de jeugdige weg te nemen.
( Bron: Site: www.salidacrisisopvang.nl )


Zoals wij als bekend veronderstellen heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een bezoek aan vestigingen van Salida ( niet de beoogde locatie in Oosterhesselen) maatregelen opgelegd. Het betrof o.a. het ontbreken van zorgplannen, het niet naar school gaan van de jongeren, het ontbreken van protocollen rond medicatie en het ontbreken van vrijheidsbeperkende protocollen.

Wij hebben de indruk dat op de genoemde “ vinger aan de pols avond ” het vrijheidsbeperkende protocol  is besproken en vertaald is als “jongeren verlaten het terrein niet, anders dan onder begeleiding”.

Inmiddels bestaat Salida niet meer.

Het is het Pedagogisch Opvangcentrum Drenthe dat nu zorg en opvang biedt. Zoals, naar aanleiding van uw vragen ook al door de directeur van het POCD is aangegeven betreft het :

8 crisisplekken, deze jongeren hebben de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hebben een lichtverstandelijke beperking met soms lichte psychiatrische problematiek.
4 plekken voor jongeren van 18 tot 28 jaar die intensieve zorg nodig hebben.
6 plekken voor jongeren van 17 tot 28 jaar met intensieve zorg.
8 plekken voorbereidend kamer wonen, 18 tot 28 jaar.
8 plekken voor meisjes van 16 tot 28 voorbereidend kamertraining
10 plekken voor jongeren met kamerbegeleiding.

Voor de jongeren waaraan nu zorg en opvang wordt geboden geldt uiteraard ook dat er zorgplannen dienen te zijn, naar school moet worden gegaan , indien nodig een medicatieprotocol aanwezig is, er een klachtencommissie is en de bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die aan gelijkwaardige instellingen wordt gesteld in het kader van HKZ certificering. Hieraan voldoet de instelling. Wij hebben in goed overleg met de leiding van het centrum recentelijk gevraagd om een oordeel te vragen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  

Het eerder genoemde vrijheidsprotocol ( jongeren mogen zonder begeleiding het centrum niet verlaten) bestaat ( voor deze doelgroep ) niet meer. Overigens merken wij op dat het wettelijk volgens ons ook moeilijk is om de bewegingsvrijheid van jongeren van 16 jaar en ouder te beperken. Vooral omdat het gaat om vrijwillige behandeling. In het kader van de naleving van de leerplicht hebben wij scholengemeenschap De Nieuwe Veste toegestaan om onderwijs op locatie mogelijk te maken, ook is er samenwerking met het Drenthe College.

Wij zijn er van overtuigd dat het centrum kan voldoen aan de eisen die aan een zorginstelling worden gesteld. Wij zijn er mee bekend dat het centrum een AWBZ toekenning nastreeft,waarmee aan de strengere eisen die hiermee gemoeid zijn moet worden voldaan. Zoals ook door de directeur van het centrum is aangegeven wordt de toekenning verwacht omstreek mei a.s.

Vraag.
3) Is het maximum van het aantal jongeren dat wordt of mag worden opgevangen verhoogd? Hoeveel jongeren mogen volgens u maximaal worden opgevangen in het centrum?


Antwoord.
Zoals de leiding van het centrum al heeft aangegeven beschikt het centrum over 44 opvangplekken en verblijven momenteel 37 jongeren in het centrum. Of het aantal jongeren dat wordt opgevangen of mag worden opgevangen verhoogd is kunnen wij niet beantwoorden. Er was ten tijde van het vestigingsplan van Salida geen sprake van een maximum aantal jongeren dat mocht worden opgevangen. Ook in de situatie van het POCD is de opvang niet gebonden aan een maximumaantal. Vanuit de eisen die aan de zorg worden gesteld met betrekking tot het aantal op te vangen jongeren in relatie tot begeleiders kunnen wij ons echter voorstellen dat er sprake zal zijn van een maximum.

In het bestemmingsplan worden geen eisen gesteld aan het maximaal te huisvesten personen.
Hieruit volgt dat wij dus geen maximum kunnen stellen aan het aantal jongeren dat wordt opgevangen. Wel hebben wij bij een eerder beoogde vrijstelling van het bestemmingsplan ex.art 17 WRO ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten een aantal gehanteerd van 120 personen. De gedoogbeschikking die werd opgesteld voor arbeidsmigranten is echter niet van toepassing op het huidige gebruik. In relatie tot het huidige gebruik van het pand, de doelgroep en de aard van de huisvesting zal dit aantal lager liggen, bepaald door de eisen die aan de zorg worden gesteld.

Voor dit gebouw zal een nieuwe omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik worden aangevraagd. In die vergunning zal worden aangegeven wat de maximale capaciteit is.  

Vraag.
4) In samenhang met vraag 3): Welke regelingen gelden volgens u t.a.v. de vraag hoeveel begeleiders met welke opleiding bij hoeveel opgevangen jongeren in het centrum aanwezig moeten zijn?


Antwoord.
POCD is een zorginstelling die zorg biedt gericht op opvang van diverse doelgroepen en werkt met persoonsgebonden budgetten ( pgb’s) waarmee ouders van kinderen met een gedragsstoornis of lichte verstandelijke handicap zelf hun zorg kunnen inkopen.
De ouders zijn vrij hun zorg in te kopen daar waar zij de beste zorg verwachten. Het Zorgkantoor bepaalt of het pgb hieraan besteed kan/mag worden. Het aantal begeleiders ten opzichte van het aantal op te vangen jongeren en de opleidingseisen die gesteld mogen worden aan de begeleiders is daarmee een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder, de ouders en Zorgkantoor.
Wanneer het POCD een AWBZ instelling wordt zullen dergelijke eisen dienen te passen binnen de AWBZ. Ook dan is dit de verantwoordelijkheid van het Zorgkantoor en niet de gemeente. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal dan toezien op genoemde eisen.

Vraag.
5) Bent u van mening dat het geldende bestemmingsplan (nog steeds) het huidige gebruik van het centrum dekt?

Antwoord.
In het vigerende bestemmingsplan “Oosterhesselen” heeft de Klencke de bestemming “Maatschappelijke voorzieningen”. Binnen deze bestemming (artikel 9) zijn ondermeer functies toegestaan die betrekking hebben op onder andere religieuze, educatieve, sociaal-culturele en medische voorzieningen. Ten tijde van de geplande start van de opvang door Salida, eind december 2009,  hebben wij gemeend dat de beoogde crisisopvang c.q. dit gebruik strijdig zou zijn met de bestemmingsplanvoorschriften. Dit hebben wij ook zo verwoord in onze brief van 8 maart 2010 aan een inwoner van Oosterhesselen.  

Naar aanleiding van actuele jurisprudentie is onze conclusie dat het gebruik van het pand niet in strijd is met de bestemmingsplanvoorschriften ( in het bijzonder het gebruik van het pand voor educatieve en sociale voorzieningen).  Steun voor dit standpunt ontlenen wij aan de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen van 25 mei 2011, zaak LJN:BQ5971. Uit deze uitspraak blijkt dat onder de omschrijving van de maatschappelijke voorzieningen moet worden verstaan, de huisvesting en begeleiding van de bewoners onder daarin vermelde educatieve en sociale voorzieningen. Naar het oordeel van de rechters is verblijf van de doelgroep in overeenstemming met de bestemming 'maatschappelijke voorzieningen'.

Overigens merken wij op dat het ons bekend is dat er door het plaatsen van probleemjongeren in (vaak leegkomende) gebouwen veel discussie en emotie bij buurtbewoners ontstaat, die vaak leiden tot procedures bij de Raad van State. Echter het gaat dan meestal over het plaatsen van deze probleemjongeren in gebouwen met een “woonbestemming” of een “kantorenbestemming”. Het mag duidelijk zijn dat dit soort bestemmingen, waarbij het wonen of het functioneren als kantoor zich expliciet tegen de komst van probleemjongeren verzetten, hiervoor een blokkade vormen. De Raad van State stelde gemeenten die probeerden op een creatieve manier de bestemmingsplanregels toe te passen dan ook bijna altijd  in het ongelijk. Ons inziens is hier in het geval van het POCD geen sprake.


Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders
van Coevorden,


de secretaris                de burgemeester


M.N.J. Broers                 B.J. Bouwmeester

Voor meer informatie:

 

Bernhard Ensink,

telefoonnummer:  0524-851161 of 06-41744350

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn