Reactie PAC op coalitie akkoord

Omdat PAC na de verkiezingen, naast BBC2014, met één zetel winst in de raad is gekomen is de insteek van onze gesprekken geweest om tot bestuur deelname te komen. Helaas heeft BBC2014 er opnieuw voor gekozen met de PvdA en het CDA tot een coalitie te komen. Daarnaast is besloten tot de aanstelling van een vierde wethouder. Omdat dit proces buiten de openbaarheid heeft plaats gevonden heeft PAC fractievoorzitter Jerry Stoker namens het PAC in de raadsvergadering van 11 mei gereageerd op het proces én ook een eerste reactie afgegeven op het coalitieakkoord

Inhoudelijke reactie: Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen en dat is wat ons aanspreekt. Geen dichtgetimmerd akkoord maar wel een aantal uitgangspunten die richting geven aan het college om met een uitwerking te komen. We zien dat ook de coalitie, evenals PAC onderkent dat de opkomst van de kiezers tot zorgen leiden. We zien ook dat de coalitie vanuit de visies die er op tal van terreinen zijn geformuleerd nu om uitwerking vragen. In die zin leest het coalitieakkoord op een logisch vervolg op wat de afgelopen jaren in is gezet. PAC herkent zich ook zeker in een aantal zaken waar de coalitie een aantal zaken nader wil laten uitwerken in het bestuur programma.

Huisvesting: Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbewoningsplicht en een evenwichtige verdeling van doelgroepen. En de woonwagenstandplaatsen uitbreiden met 15 woonwagenstandplaatsen.  Wij nemen aan dat dit boven de reeds eerder uitgesproken uitbreiding komt. (Bij de beantwoording blijkt dit echter het afgesproken aantal bij de woonvisie te zijn). Maar ook het inzetten van creatieve ideeën om het woning tekort terug te dringen.

Grondbeleid: Daar waar de coalitie spreekt over de invoer van een ‘actief grondbeleid’ zijn we benieuwd naar de uitwerking hiervan. En zullen we dat op inhoud beoordelen wanneer dat aan de raad wordt aangeboden.

Werk: Ook wij vinden het MKB van belang maar zien liever dat we aan de voorkant meer faciliteren dan dat we bestemmingsplanwijzigingen doorvoeren. Structurele verbeteringen van de verkeersveiligheid en investeren in onderwijs vindt het PAC belangrijk.

Duurzaamheid: Ten aanzien van duurzaamheid vinden we het belangrijk dat onze inwoners meegenomen woorden in de verschillende ontwikkelingen maar we vragen ook van het college dat ze het bedrijfsleven gaat aanjagen verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast zijn we enorm benieuwd waanneer het ‘revolverende duurzaamheidsfonds’ uit de Motie PAC/D66  van start gaat. De uitwerking daarvan is ons immers voor deze periode toegezegd.

Diftar: Ten aanzien van Diftar kent u ons standpunt. Natuurlijk moeten we op allerlei fronten stappen zetten maar invoering van Diftar bij de reductie van restafval is volgens ons de enige weg. Uit de rapportage van de RKC die de raad gisteren heeft gehad zijn we in onze overtuiging alleen maar gesterkt. Dat de routekaart feitelijk geen status heeft en deze wel de basis biedt om tot nieuw beleid te komen. Dat dit nu met spoed moet gebeuren is helder. Dat de coalitie hier nog niet op één lijn zit is ons ook duidelijk.

Samen: We herkennen  ons in belangrijke mate in wat de coalitie schrijft over vangnet, veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en preventie. En ook in de weg die we nog te gaan hebben op het thema Jeugdzorg en onderwijs, verenigingsleven, kunst- en cultuur.

Het erkennen van de eigenheid van dorpen en wijken is niet nieuw. Het in stand houden van dorpsbudgetten en het stimuleringsfonds spreekt voor zich. Wat we echter missen is het aspect ‘democratische legitimatie’ in wijken en dorpen. De officiële overlegpartners vertegenwoordigen lang niet altijd iedereen in wijk of dorp. Experimenteren met buurtbegrotingen of burgerfora kunnen hierbij helpen en geven we alsnog als suggestie mee voor de uitwerking in het bestuur programma.

Financiën: Waar de coalitie in wil afwijken is dat de ondergrens van 30% solvabiliteit niet meer  ‘heilig’ is. Er staat letterlijk “we gaan geld uitgeven”. En tegelijkertijd worden er dan plannen bedacht om, zonder direct de inwonerslasten te verhogen. Dit weg te halen bij de verschillende portefeuilles klinkt aardig maar daar geloven wij dan toch wat minder in. PAC vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dat kan door de ingezette weg om OZB tarieven bedrijfsleven verder in evenwicht te brengen zodat onze inwoners minder gaan betalen.

We zullen hier kritisch op zijn als dit aan de orde is.

De raad in zijn kracht: Als het aan de coalitie ligt gaan we als raad experimenteren om meer sturing en richting te geven. Hoe dat uitpakt zullen we zien. Vergeet daarbij niet de werkgroep bestuurlijke vernieuwing te betrekken geven we hier als advies mee. Tegelijkertijd hadden we juist op dit thema gehoopt  dat de coalitie een stap verder wilde gaan door meer in de voorfase van beleidsvorming dit in de ‘openbaarheid’ te doen

Ten aanzien van de vier wethouders: Als we naar de portefeuilleverdeling kijken dan vragen we ons oprecht af of de gekozen verdeling wel een vierde wethouder rechtvaardigt.  Het beeld dringt zich op dat we bij BBC2014 één wethouder krijgen voor de prijs van twee en dat is wat ons betreft niet goed.

Bij ‘Internationale betrekkingen’ vragen we ons af waar het hier over gaat en zien we dat echt als een klein dossier en geen dagtaak.

Liever hadden we gezien dat het thema ‘energie en transitie’ en ‘klimaat en milieu’ bij twee verschillende wethouders zou worden ondergebracht omdat dit thema’s zijn die veel gaan vragen, waar actie op moet worden gezet en waar ook in verbondenheid met elkaar opgetrokken kan worden.

En bij ‘wonen’ zouden we juist een verdeling onder ‘wonen en zorg’ en ‘volkshuisvesting en woningbouw’ bij twee verschillende portefeuillehouders logisch hebben gevonden voor de verbinding op deze dossiers.

En waarom niet een wethouder die zich apart bezig houdt met ‘grip op samenwerking’ en de samenwerkingsverbanden. En zich op die manier kan verbinden met alle portefeuillehouders. En daarmee een belangrijke partner van deze raad kan worden.

Dat er één portefeuillehouder is die Jeugdzorg en Onderwijs onder zich krijgt juichen we alleen maar toe. Maar hoe mooi zou het zijn als een andere wethouder wel apart Jeugd zou hebben. Dat zou ook weer verbinding geven.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden